+37069800058

Seminaras “JOKIŲ PROBLEMŲ arba SIMORONAS”

Seminaras “JOKIŲ PROBLEMŲ arba SIMORONAS”

Seminaras “JOKIŲ PROBLEMŲ arba SIMORONAS”

Seminaras vyks2016 m. spalio 30 d. (sekmadienį) nuo 10 iki 16 val. “Indiškos Reiki mokykloje”, adresu Kalvarijų g. 24A, B korpusas, 201 (“Ibrahimo pasažas”), Vilniuje.

REGISTRACIJA Į RENGINĮ >>>

Lektorė – Liudmila Litvinienė

 

SIMORONAS – galinga psi­chotehnika, kurios pagalba, tarsi burtininko lazdele, gali keisti savo likimą, real­izuoti norus, bei išsi­vaduoti nuo baimių, pykčio, liūdesio, nerimo ar ligų.

Kažkas SIMORONĄ lygina su NLP (neu­rolingvistiniu ­pro­gra­mav­imu), kažkas – su K. Kastanedos mokymu ar net mag­ija. Su kuo TAI belygintum, kaip TAI bepavadintum – TAI veikia!

Tie, kurie susi­pažįsta su SIMORONO prin­ci­pais ir noriai taiko juos savo gyven­ime, ilgainiui pastebi, kad prob­lemų nebelieka, nes ši sistema siūlo kuo ramiau reaguoti į kritines aplinkybes, neužsikabinti už jų negatyvumo ir kuo greičiau jungtis į pozityvumą ir kurti drąsias vizualizacijas.

Pasikei­tusi žmogaus vid­inė būsena, keičia ir gyven­imo aplinkybes. Praktiškai taikomos seminaro metu įgautos žinios, pakylės Jus į visiškai naują gyven­imo lygį, suteiks laisvės bei įrankius kurti savo gyvenimą. Jei pamilsi SIMORONĄ ir tapsi  Simoron­istu, greitai suvoksi, kad tapai tokiu, kuriam visada gyven­ime sekasi.

Liudmila LitvinieneSeminarą ves lektorė LIUDMILA LITVINIENĖ

Apie lek­torę: be dviejų tradicinių aukštųjų mok­slų diplomų, lek­torei Liud­mi­lai Litvinienei yra suteik­tas ir Ezoterinių Mok­slų Dak­taro laip­s­nis. Jau eilę metų Liud­mila veda sem­i­narus bei padeda žmonėms spręsti “neišprendžia­mas” prob­le­mas, nuo­lat domisi sav­i­ugda, tob­u­li­nasi sem­i­naru­ose bei įvairiose prak­tikose.

 

Šis sem­i­naras Jums, jeigu Jūs:

 • ieškote naujų būdų kaip tobulinti save;
 • norite leng­vai pasiekti tai, ko trokštate savo gyven­ime;
 • turite nuostabių sva­jonių ar ambicingų tikslų, kuri­uos norite įgyvend­inti jau dabar;
 • norite išmokti kūrybiškai spręsti įvairius konfliktus bei prob­le­mas ir nustoti sukti galvą dėl nesėkmių bei tapti savo gyvenimo Kūrėju;
 • norite suži­noti kaip prob­le­mas paversti leng­vais iššūki­ais ir kaip jas pamilti, kaip kūry­biškai į jas pažvelgus eiti į priekį, kaip susierzin­imą paversti nuoširdžiu juoku, o nemalo­nius darbus kūrybiniu polėkiu ir laisvę suteikiančia veikla.
 • tikite, kad Pasaulis yra nuostabus ir, kad už kiekvieno pri­imto iššūkio ar prob­le­mos slypi dovana;
 • trokštate gyventi pil­navertį gyven­imą, kurį valdo ne aplinky­bės, o Jūs pats;
 • kar­tais jau­čiatės “užstrigęs” vienoje iš gyven­imo sričių ir norite išsilaisvinti;

Šis sem­i­naras ne Jums, jeigu Jūs:

 • neturite prob­lemų;
 • neturite humoro jausmo;
 • jau žinote atsaky­mus į visus klausimus;
 • leng­vai pasid­uodate aplinkybėms;
 • nenorite keis­tis;
 • gerai jaučiatės pykdamas, gyven­damas baimėje ar įtampoje;
 • esate niurzglys, pesimistas ar tinginys.

Šio sem­i­naro metu Jūs suži­nosite:

 • kaip atsisakyti vidinio kon­trolieri­aus, kuris visada “žino” ir valdo mus bei trukdo pri­imti teisin­gus sprendimus;
 • kaip leng­vai prisi­imti atsakomybę už tai, kas vyk­sta mūsų gyven­ime ir tuo džiaugtis;
 • kaip leisti sau pri­imti Visatos dovanas ir pakelti savo gyvenimą į visiškai naują, aukštesnį lygį;
 • “Įsijausti” lyg vaikui į įvair­ius vaid­me­nis ir pamatyti situaciją iš šalies.

Šio seminaro metu Jūs gausite:

 • aukšči­au­sios koky­bės, prak­tikoje patikrintų žinių, tech­nikų bei strate­gijų, kurios pakeis Jūsų požiūrį į problemas;
 • Linksmų ir netikėtų konfliktų/problemų sprendimų technikų;
 • Įkvepi­antį ben­dram­inčių būrį ir nau­jus kon­tak­tus.

 

Seminaro kaina – 54 Eur. Būtinas avansas – 20 EUR.

REGISTRACIJA Į RENGINĮ >>>

Dėmesio! Registruojantis prašome nurodyti mob. telefono numerį. Renginio dieną prašome registruotis tel. 8-698-00058Labai prašome Jūsų registruotis atsakingai ir informuoti kaip įmanoma anksčiau, jei užsiregistravote, bet atvykti į paskaitą nebegalite. Nuo kiekvieno iš Jūsų registracijos priklauso ar planuojamas renginys tikrai įvyks. Iš anksto dėkojame.

Ateikite! Bus tikrai, naudinga, įdomu ir labai linksma!